Foreningen

BUI ROCK TEAM

Martin

FORMAND

Søren S.

BESTYRELSESMEDLEM

Henrik N.

KASSERER

Henrik H.

BESTYRELSESMEDLEM

Søren

BESTYRELSESMEDLEM

Birger

BESTYRELSESMEDLEM

VEDTÆGTER

BUI ROCK

 • 1

Afdelingens navn er BUI Rock. BUI Rock er en afdeling i Broagerlands Ungdoms- og Idrætsforening (BUI – CVR: 41149876).

 • 2

Afdelingens formål er ved afholdelse af musikarrangementer og andre arrangementer at indsamle midler til støtte for BUI’s ungdomsarbejde.

 • 3

Som medlem af støtteafdelingen kan optages enhver person over 16 år der betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent eller har bistået med frivilligt arbejde i et omfang der efter bestyrelsens beslutning kan fritage for kontingentbetaling. 

 • 4

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen og mindst en suppleant. 7. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i mindst 1 lokal trykt eller elektronisk medie. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt bestyrelsens flertal eller mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling og skal være afholdt senest 21 dage efter begæring herom er modtaget.

 • 5

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Side 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med valg af formand, næstformand/sekretær og kasserer. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse. Formanden er alene bemyndiget til at træffe afgørelser i uopsættelige forretninger, og disse afgørelser skal forelægges bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde. Afdelingen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan efter bestyrelsens nærmere beslutning herom meddeles kassereren. Ved optagelse af lån og pantsætning af aktiver samt køb og salg af fast ejendom kræves hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsesmøder indkaldes elektronisk med mindst 3 dages varsel. Foreløbig dagsorden skal så vidt muligt fremgå af indkaldelsen. Bestyrelsen indkaldes i øvrigt såfremt et medlem kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Sekretæren udarbejder et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede og referatet fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren vedligeholder desuden en liste over medlemmer. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 • 6

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige arrangementer. Udvalgene indberetter til bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at meddele prokura til udvalgsmedlemmerne i et nærmere afgrænset omfang.

 • 7

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer jfr. § 2 som har været medlem i mere end 3 måneder ved generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan ikke udbetales vederlag til bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Valg til bestyrelsen kan alene ske blandt medlemmer, der er fyldt 18 år. Ingen bestyrelsesmedlem må være medlem af direktion eller bestyrelse i selskaber mv., som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

 • 8

Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren modtager indbetalinger og afholder de løbende udbetalinger. Side 3 Større ekstraordinære udgifter skal godkendes af bestyrelsen inden beløbets betaling. Revision af regnskabet foretages af BUI’s revisorer og regnskabet fremsendes efterfølgende til BUI’s hovedkasserer.

 • 9

Foreningens overskud udloddes efter bestyrelsens beslutning og efter ansøgninger fra BUI’s afdelinger. Beløbene udbetales til de modtagende afdelingers bankkonto. Der kan aldrig udloddes overskud til andre formål. 

 • 10

Beslutning om afdelingens opløsning skal ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger indkaldt med dette formål. Der skal gå mindst 14 dage mellem disse generalforsamlinger. Opløsning kan kun finde sted hvis begge generalforsamlinger vedtager dette med mindst 75% af de afgivne stemmer. Overskuddet ved afdelingens opløsning skal gå til støtte til ungdomsarbejdet i BUI.

 • 11

Nærværende vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10-10- 2019